Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта – nadiapetrova.bg

Сайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес nadiapetrova.bg, както и на поддомейн на същия адрес.

Потребител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта nadiapetrova.bg и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между 5 Авеню ЕООД, ЕИК 175035390 ж.к. Лозенец, ул. Славище №11, Електронна поща: team (at) nadiapetrova.bg и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което използва Интернет сайта nadiapetrova.bg и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

2. Уеб сайтът nadiapetrova.bg е информационен портал, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.

3. Всички елементи на съдържанието на сайта на 5 Авеню ЕООД, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на 5 Авеню ЕООД.

4. Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитирана или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на 5 Авеню ЕООД.

5. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
5.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта,
5.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта

6. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:
6.1. че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
6.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова.
6.2. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

7. Ползвателят декларира и се съгласява, че:
7.1 Преди използването на предоствената информация на сайта ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация.
7.2 Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние.
7.3 В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

8. Отказ от закупена стока.
8.1 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочи причина, да се откаже от всяка поръчка направена в сайта в срок от 14 дни, считано от датата на приемана на стоката от избраните чрез този Интернет сайт доставчици като изпрати мейл на team@nadiapetrova.bg
8.2 Право на отказ по Ал.1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
– за доставка на звукозаписи или видеозаписи.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:
– да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
– да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

9. Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от 5 Авеню ЕООД се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на контактните форми в сайта, Вие се съгласавяте 5 Авеню ЕООД да използва и обработва, както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.

10. Потребителят приема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на Интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на Интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.

11. Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и 5 Авеню ЕООД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

12. 5 Авеню ЕООД си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на 5 Авеню ЕООД и влизат в сила считано от 01.01.2016 г.