Общи условия #DailyПромяна

1. Настоящите правила уреждат дарителската кампания, организирана от “5 Авеню” ЕООД, ЕИК 175035393, свързана с продукта Daily.

2. Правилата на настоящата игра важат за социалните платформи Facebook, Twitter и Instagram. Участие в дарителската кампания могат да вземат само лица, които имат регистрирани профили в посочените социални платформи.

3. С участието си в играта лицата се съгласяват с тези условия и тяхното спазване.

4. Периода на провеждане на настоящата игра е от 09.05.2019г. до 09.06.2019г.

5. За участие в игра „#DailyПромяна“ участниците споделят, като отбелязват поста с хаштаг #DailyПромяна, в платформите Facebook, Twitter и Instagram, информация за продукта посочен в настоящите правила.

6. Участниците се задължават да опазват доброто име на “5 Авеню” ЕООД и за участие в кампанията не следва да публикуват информация, която уврежда репутацията на дружеството. В случай, че участник публикува такава информация, “5 Авеню” ЕООД има правото да не отчита неговото споделяне при броенето на гласовете.

7. Всеки участник в играта има право да споделя информация за продукта само по веднъж от профилите си съответно и в трите социални платформи Facebook, Twiter и Instagram за периода на играта. Ако участник публикува повече от веднъж в профилите си съответно и в трите социални платформи Facebook, Twitter и Instagram, “5 Авеню” ЕООД ще отчете само веднъж споделянето му и ще направи дарение за едно споделяне.

8. За всяко споделяне в социалните платформи “5 Авеню” ЕООД ще засажда по 1 дръвче.

9. Дарението ще бъде в размер равен на броя на споделянията на продукта в социалните платформи, в случай, че споделянията не надвишават броя на продажбите на продукта за последните 6 месеца, включително едномесечния период на кампанията, или общо за 7 месеца.

10. В случай, че броят на споделянията в социалните платформи надвишава броя продадени продукти за последните 7 месеца, сумата на дарението ще бъде определена като броя продадени продукти за последните 7 месеца.

11. “5 Авеню” ЕООД си запазва правото да предостави допълнителни средства, ако броят на споделянията в социалните платформи не достигне броят на продажбите на продукта за последните 7 месеца. След края на кампанията “5 Авеню” ЕООД ще публикува информация за броя споделяния и извършеното дарение.

12. „5 Авеню” ЕООД не събира и обработва лични данни на участниците извън имената от публичния профил в Facebook, Twitter и Instagram, и ги обработва единствено за целите на играта. „5 Авеню” ЕООД събира, съхранява и обработва личните данни на Участниците в Играта в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по-конкретно основание член 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие на Участника за участие в Играта, което може да бъде оттеглено по всяко време.

13. „5 Авеню” ЕООД има право да променя самостоятелно правилата на настоящата игра, за което уведомява участниците чрез публикуването им на Facebook и Instagram страницата си.

14. „5 Авеню” ЕООД има право да запазва и използва материали и информация, изпратени от Участниците и/или разположени на негов сървър, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на „5 Авеню” ЕООД или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

15. „5 Авеню” ЕООД не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „5 Авеню” ЕООД.

16. „5 Авеню” ЕООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на неправилно експлоатиране на оборудването на Участника.

17. С приемането на настоящите правила, Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания или друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на Играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на „5 Авеню” ЕООД. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от „5 Авеню” ЕООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

18. „5 Авеню” ЕООД не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. „5 Авеню” ЕООД не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.